Table Step Bola Tangkas

Tabel 1 Step
Kartu Awal Kartu Bawaan
Jok Merah A♠ / Jok Hitam
Jok Hitam A♥
A♠ / A♥ 2 / 3♥
2♠ / 2♥ 4 / 5♥
3♠ / 3♥ 6 / 7♥
4♠ / 4♥ 8 / 9♥
5♠ / 5♥ 10 / J♥
6♠ / 6♥ Q / K♥
8♠ 8♦
8♥ A♦ / Jok Merah
9♠ / 9♥ 2 / 3♦
10♠ / 10♥ 4 / 5♦
J♠ / J♥ 6 / 7♦
Q♠ / Q♥ 8 / 9♦
K♠ / K♥ 10 / J♦
A♣ / A♦ 2 / 3♠
2♣ / 2♦ 4 / 5♠
3♣ / 3♦ 6 / 7♠
4♣ / 4♦ 8 / 9♠
5♣ / 5♦ 10 / J♠
6♣ / 6♦ Q / K♠
8♣ / 8♦ A♣
9♣ / 9♦ 2 / 3♣
10♣ / 10♦ 4 / 5♣
J♣ / J♦ 6 / 7♣
Q♣ / Q♦ 8 / 9♣
K♣ / K♦ 10 / J♣
Tabel 2 Step
Kartu Awal Kartu Bawaan
Joker A / 2 / 3♥
A 4 / 5 / 6 / 7♥
2 8 / 9 / J♥
3 Q / K♥
4♠ / 4♥ Jok Merah/A/2/3♦
4♣ / 4♦ A / 2 / 3♦
5 4 / 5 / 6 /7♦
6 8 / 9 / 10 / J♦
7 Q / K♦/
8♠ / 8♥ Jok Hitam/A/2/3♠
8♣ / 8♦ A / 2 / 3♠
9 4 / 5 / 6 / 7♠
10 8 / 9 / 10 / J♠
J Q / K♠
Q A / 2 / 3 / 4♣
K 4 / 5 / 6 / 7♣
Tabel 3 Step
Kartu Asal Kartu Bawaan
Joker / 8 A – 7♥
1 / 9 8 – K♥
2 / 10 Jok / A – 7♦
3 / J 8 – K♦
4 / Q Jok / A – 7♠
5 / K 8 – K♠
6 Jok / A – 7♣
7 8 – K♠
Tabel 4 Step
Kartu Asal Kartu Bawaan
Joker/4/8/Q A – K♥
A/5/9/K Jok / A – K♦
2/6/10 Jok / A – K♠
3/7/J 8 – K♣